Vandværket gennem årerne

Den første bestyrelse kom til at bestå af doktor Møller, Brørup sygehus (formand), H.Lindenmayer (kasserer) samt M.B.Henriksen, montør Rasmussen og Th. Winther.

Gennem de 100 år har Brørup vandværk haft 46 bestyrelsesmedlemmer, heraf har der været 8 formænd.

På et bestyrelsesmøde i marts måned 1907 vedtages det at rette henvendelse til et ingeniørfirma i Århus og tilbyde dem 800 kr. for teknisk assistance ved anlægget af Brørup Vandværk. I beløbet er indbefattet 12 rejser samt rejser ved overslag og tilbehør. Vil ingeniørfirmaet ikke indgå herpå, skal al handling med firmaet ophøre. 

Men de indvilgede og efter 2 år - i 1909 - står vandværk og vandtårn færdig på Vandværksvej, hvor SuperBrugsen i dag har sine bygninger. Herefter følger nogle urolige år, hvor der er problemer med vandkvalitet – boringer – pumper. 

I 1923 begynder man at tale om boringer på el-værkets grund, omtrent der hvor Vandværk Syd i dag ligger. Men det frafaldes igen. 

I 1928 fremsættes der ønske om en boring på Greves jord i den nordlige bydel på Stadionvej, hvor Vandværk Nord i dag er beliggende. Greve giver vederlagsfrit tilladelse til etablering af en boring og en turbinepumpe på et nærmere aftalt sted. 

I 1931 forespørges der om vand i forbindelse med etablering af et nyt slagteri. Kort tid herefter opstår der uenighed med Greve.

Få år senere - i 1936/37 - er det sygehuset der ønsker mere vand, idet dette skal udviddes til 60 sengepladser. 

I 1938/39 diskuteres strømpriserne med Brørup Elværk og man er her temmelig uenige. Samme år søger flere personer om lov til etablering af springvand. 

I 1940 starter en række år med hårde vintre, hvilket betyder mange frosne vandrør.

I 1941 får Greve - efter tilbud - overgivet vandkørsel i gaderne på grund af frosne vandrør. Dette år oppumpes der 103110 m3 vand. Elværket får lov til at lave en boring til kølevand. Brørup Foderstof ønsker at købe jorden ved vandtårnet. 

1942 fryser vandrørene igen og forbrugerne på Harbjerg har kun vand 2 dage ud af 24. På årets generalforsamling forespørges der om vandmålere. 

1944 har vandværket 395 interessenter. 
Året efter - i 1945 - fortæller formanden på årets generalforsamling om et voldsomt vandforbrug. Dette skyldes meget stor trafik af lokomotiver på banelegemet - 2.verdenskrig er tæt på sit ophør. 

1946 ansøger Brørup Vandværk om lov til at foretage en boring på elværkets grund, men efter analyseresultaterne frarådes det alligevel at bore her.

1947 går med voldsomme diskussioner om flytning af vandværket til elekticitetsværket. 

1952 vælges en ny bestyrelse. Efter store problemer ansættes en opkræver. Efter en ekstraordinær generalforsamling får vandværkets bestyrelse tilladelse til at flytte vandværket til en nyindkøbt grund bag elværket (vaffelbageriet, Søndergade).

1954 er der igen problemer med vandforsyningen til Jernbanegade, men økonomien er endnu ikke god nok til udskiftning af hovedledningen her.

1955 det nye vandværk bag elværket fungerer godt og Harbjergområdet har nu endelig fået bedre vandforsyning. Vandforbruget dette år er 258000 m3. 

1957 i anledning af 50 års jubilæet afholdes en sammenkomst for bestyrelsen , de ansatte og nulevende medstiftere af vandværket samt Jensen på Elværket.

1959 forsyner Dybdahl Pedersen´s vandværk på Harbjerg 13 forbrugere med vand, idet det kniber med forsyningen fra Brørup Vandværk i sommertiden.

1961 overgår man til vekselstrøm, hvilket kræver store investeringer. Uheldet er ude på Vandværk Nord. Der sker havari på en boring, der må erstattes med en ny.

1963 anmoder Brørup Vandværk kommunen om at anlægge hovedledninger på Skovvej og indregne prisen herfor på grundene.

1965 overgår man til kvartalsvis opkrævning. Der er i årets løb oppumpet 306600 m3. 

Fra 1966 og op igennem 1970erne kommer der virkelig gang i erhvervs- og boligbyggeriet i Brørup og vandværkerne udviddes med nye boringer, nye filteranlæg, trykforøgere og mindre tilbygninger. I denne periode ansættes brøndborer Henry Christensen af Brørup Vandværk.

1973 oplyser formanden på årets generalforsamling at antallet af interessenter nu er nået op på 825. 

1978/79 oplyses det på generalforsamlingen, at der gennem et stykke tid har været uenighed mellem vandværket og kommunen omkring betaling til renseanlægget. En afklaring af problemet er dog nært forestående.

1980 er vandforbruget steget til ca. 400000 m3. Det oplyses endvidere at der er blevet eksproprieret jord til opførelse af en ny rentvandstank på Vandværk Nord, Stadionvej.

1985 ansættes P.Warming af Brørup Vandværk som aføser for H. Christensen. Året har været præget af usædvanlig mange brud på ledningsnettet. Fra Brørup Kommune er der forespørgsel om vandforsyning til Brørup svømmebad og til Eskelund . Også fra Nørbølling er der forespørgsel om vandforsyning. 

1986 er et travlt år, hvor hovedgaden i Brørup trafiksaneres. Der graves nye hovedledninger ned og der skiftes stikledninger i massevis. Ribe Amt henvender sig vedrørende en vandforsyningsplan. 

1987 indledes det første samarbejde med Brørup Fjernvarme på den driftmæssige del. Henvendelse fra Ladelundvejens Vandværk om evt. forsyning fra Brørup Vandværk. 

1988 Vandforsyningsplanen og de eventuelle tilslutninger af de små vandværker gør det nødvendigt at se på udvidelse af Vandværk Nord. 

1989 kan formanden Sv.A.Hansen på årets generalforsamling meddele, at det gamle vandtårn nu er fjernet (august 1988) og Brugsen har overtagt pladsen. Ligeledes omtales projekteringen af det nye vandværk på Stadionvej, og et forestående informationsmøde for ca. 280 husstande i oplandet. Vandforbruget 532703 m3 og 1365 interessenter. 

1991 Vandværket udbygger samarbejdet med fjernvarmen til også at omfatte regnskabsføring og opkrævning. 

1992 den 6. maj afholder vandværket reception for at fejre Sv.A.Hansen 25 års formandsjubilæum samt 40 års bestyrelsesjubilæum. 

1993 Ladelundvejens Vandværk overgår til direkte forsyning fra Brørup Vandværk. Flere forespørgsler om installation af vandmålere.

1994 Det besluttes politisk, at afregning efter vandmåler først må ske når alle er tilsluttet. Fristen for opsætning af vandmåler annonceres til udgangen af 1995. 

1996 Bestyrelsen beslutter at alle vandledninger og stophaner skal optegnes på nyt kortmateriale. Det første år hvor alle har vandmålere, er den oppumpede mængde faldet til 394419 m3 for1852 forbrugere.

1999 Nørbølling Vandværk forhører sig om vores udbygningsplaner i landområdet, da man stadig er interesseret. Esbjerg Kommune afholder møde i Brørup angående vandforsyning fra Bøgeskovs-området. 

2000 Kommunens vandværker opretter et kontaktudvalg. Olieforurening ved FIAT i Nørregade ganske tæt på vandboringerne på Vandværk Nord. 

2001 I sensommeren konstateres forurening med pesticider i boringerne på begge vore vandværker. Møder med embedslæge, miljøkontrol, amt og kommune. Der gives max. 2 år til at finde ny kildeplads, få etableret boringer og ført råvandsledninger frem til vandværkerne. I denne periode leveres vandet stort set kun fra Vandværk Nord, fordi forureningen her er meget lille.

2002 Etablering af råvandsledning under banen mellem de 2 vandværker færdiggøres. 1 af tre boringer i det nye indvindingsområde i Estrup Skov ca. 4 km øst for Brørup færdiggøres dette år. Gravearbejdet vedr. ledningerne sendes i licitation jf. EU regler for arbejder over 1 million.

2003 I maj mangler kun mindre justeringer for at kunne melde klar med operation ”Ny Vandforsyning” til Brørup. Den 13. september inviteres alle forbrugere til åben hus-arrangement. Forbrugertilslutning nr.2000 bydes velkommen.

2004 Nørbølling Vandværk nedlægges og man overgår til direkte forsyning fra Brørup Vandværk. 

2006 Det gamle takstblad er revideret og moderniseret efter de normer og forslag, der er kommet fra Vandværksforeningen.

//